Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 18.02.2018 pro obě karvinské farnosti.
 
1. Slavíme dnes Slavíme dnes 1. neděli postní. Dnešní sbírka je na odeslání, na „Haléř sv. Petra“, ze které Svatý stolec podporuje charitativní díla po celém světě. Pán Bůh zaplať za každý dar! Ještě dnes v 15:00 ve Fryštátu bude pobožnost Gorzkie Żale (PL). Příští neděli bude v 15:00 umělecké ztvárnění Křížové cesty (CZ). Zazní duchovní slovo doprovázené varhanní improvizací.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
• ve čtvrtek – svátek Stolce svatého apoštola Petra
 
3. Snažme se po celou dobu postní v našem každodenním životě zachovat vážný a kající charakter této doby a využijme ji ke ztišení, pokání a obrácení. Příležitostí k zastavení nám může být společné prožívání pobožnosti Křížové cesty, které jsou ve Fryštátu vždy ve čtvrtek (PL) a pátek (CZ) bezprostředně po večerní mši svaté. Tyto pobožnosti budou připravovány a vedeny společenstvími a jednotlivci z řad farníků. Prosíme ochotné zástupce, aby se zapisovali na rozpis u vchodu do Moravské kaple. Nedělní postní pobožnosti budou vedeny kněžími.
 
4. V pondělí v 19:00 bude na faře kurz Základy víry určený pro dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání.
 
5. Ve čtvrtek v 9:30 se v katechetickém domě setká společenství seniorů.
 
6. Všechny ministranty zveme na pravidelné ministrantské schůzky. Nejbližší bude v pátek v 15:30 na faře.
 
7. V pátek bude od 19:00-24:00 ve Fryštátu probíhat postní noční bdění mládeže. Na programu je katecheze, diskuse ve skupinkách, a od 22:00 adorace a mše svatá.
 
8. Na začátku března budeme prožívat již tradiční bdění „24 hodin pro Pána“. Ve Fryštátu připravujeme vedenou adoraci na pátek večer. Pokud by se ale našli dobrovolníci z řad farníků, kteří se zapíšou na adorační stráž, může adorace pokračovat také v sobotu 10.03. Rozpis je na nástěnce u vchodu do Moravské kaple.
 
9. Pokud by byl zájem, v naší farnosti by mohl probíhat Kurz efektivního rodičovství. Jedná se o aktivitu Centra pro rodinu a sociální péči, která si klade za cíl pomoci ve výchově a porozumění dětí. Kurz se skládá celkem z 9 setkání a je zpoplatněný. Je vhodný pro rodiče i ne-rodiče, svobodné i zadané. Více informací na plakátku a u Heleny Hejdové (736 180 633).