Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 28.02.2021 (společné pro Doly a Fryštát) 

1. Slavíme dnes 2. neděli postní. Dnes v 15:00 bude Křížová cesta (cz). Příští neděli bude v 15:00 pobožnost Gorzkie Żale (pl). 

2. V naší farnosti platí všechna dosavadní opatření:

- bohoslužeb ve Fryštátu se může účastnit max. 30 osob a všechny jsou recitované nebo se sólovým zpěvem varhaníka, v Dolech bohoslužby nejsou;

- během pobytu v kostele je nutné mít nasazený respirátor;

- svaté přijímání podáváme v neděli 9:45-10:15 a 11:15-11:45 v Moravské kapli;

- kostel je během dne otevřený k soukromé modlitbě do 17:00 nebo do skončení večerní mše svaté.

3. Snažme se po celou dobu postní v našem každodenním životě zachovat vážný a kající charakter této doby a využijme ji ke ztišení, pokání a obrácení. Příležitostí k zastavení nám může být společné, nebo soukromé, v našich domácnostech, prožívání pobožnosti křížové cesty. V fryštátském kostele budou vždy ve čtvrtek (pl) a pátek (cz) od 16:25 hod. vedeny společenstvími a jednotlivci z řad farníků. Prosíme ochotné zástupce, aby se zapisovali na rozpis u sakristie. Nedělní pobožnosti budou vedeny kněžími.

4. Celou dobu postní můžeme být v učení u svatého Josefa. Ve fryštátském kostele je nástěnka s dřevěným domem a papírky s úkoly pro dospělé a mládež a pro děti. Každý si může domů vzít papírek s úkolem, snažit se jej plnit a poté připevnit papírek na trámy příslušného týdne doby postní. K době postní patří také modlitba křížové cesty nebo Gorzkich Żali, kterou nahlížíme na Umučení Páně podobně, jako do domu nahlížíme oknem. Proto si po této modlitbě můžeme připnout příslušný papírek na okno domu. Na domovní dveře pak můžeme připínat papírky po každém setkání s odpouštějícím Bohem ve svátosti smíření, neboť touto svátostí se otevíráme na Jeho milost.

5. Vyšlo nové číslo farního časopisu Naše farní rodina, jehož četbu doporučujeme.

6. Tento týden budeme prožívat 1. pátek v měsíci. Bezprostředně po mších svatých bude Eucharistická pobožnost. Vzhledem k počtu nemocných a nutnosti zachování bezpečnostních opatření budou kněží prvopáteční nemocné navštěvovat během celého týdne dle individuální domluvy.

7. Tento týden bude také první sobota v měsíci. V 7:15 bude společná modlitba růžence. Ranní mše svatá bude obětována na všechny úmysly složené u oltáře Panny Marie Fryštátské. 

8. V pondělí 15.03. dopoledne budou kněží navštěvovat nemocné, ke kterým nechodí pravidelně na 1. pátky. Své nemocné k předvelikonoční návštěvě můžete nahlásit nejpozději v neděli 14.03. na tel. čísle 596 314 455.

9. Prožíváme Rok svatého Josefa, během něhož je možné získávat plnomocné odpustky. Způsoby k jejich získání jsou na nástěnce a brzy budou také na farním webu a ve farním časopise.

10. Od pondělí 1.03. od 18:00 hod. bude možné přihlásit děti na farní tábor který bude v Travné od 17.07 do 24.07. Tabor je určený pro děti od 1. do 9. tř. ZŠ. Jako loni, přihlášky jsou pouze elektronicky, odkaz na ně najdete na farním webu a Facebooku. 

 

SLOVO APOŠTOLSKÉHO ADMINISTRÁTORA K ZPŘÍSNĚNÝM OPATŘENÍM NOUZOVÉHO STAVU - 28.02.2021

Milí bratři a sestry,

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím! 

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám. 

+ Martin David

apoštolský administrátor

V Ostravě, 27. 2. 2021.